Nabídka podle dodavatele:  ACC 
 

Obchodní podmínky - zpět

Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy/licenční smlouvy, kdy na jedné straně je společnost 3D art design s.r.o., IČ 01777777, DIČ CZ01777777, se sídlem Blížejov 133, 345 45 Blížejov,zapsán v živnostenském rejstříku u Živnostenského úřadu – Městský úřad Horšovský Týn jako prodávající (dále jen „Prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).

Další informace jsou uvedeny na webové stránce www.levneSilikony.cz v sekci „Kontakt“.

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ní jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Alzy, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj., není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Ceny

Všechny ceny zboží i dopravného v našem internetovém obchodě jsou uvedeny s DPH. Zboží je prodáváno za cenu platnou v okamžiku objednání.

Objednání

Zákazník musí během objednání uvést úplnou platnou adresu, další kontaktní údaje (email, telefon) a zvolit způsob platby. Potvrzením objednávky se zákazník zavazuje k odebrání zvoleného zboží a k uhrazení příslušné částky. Zákazník má právo stornovat nevyřízenou objednávku telefonicky nebo emailem.

Platba

Nakupující má možnost volit mezi platbou převodem (bankovní převod) a platbou dobírkou.
Při volbě platby převodem může být zboží expedováno až po připsání požadované částky na náš účet. V případě platby předem převodem musí být platba uhrazena do 14 dnů od vzniku objednávky, v opačném případě bude objednávka stornována.

Vyřízení objednávky

Při standardním průběhu vyřízení objednávky probíha komunikace mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím emailů. Prodávající odesílá tyto emaily: informaci o zařazení objednávky od systému, v případě hrazení objednávky převodem informace potřebné pro provedení platby, případně (při osobním odběru) informaci o možnosti vyzvednutí. Kupující při standardním průběhu vyřízení není nucen reagovat na žádné emaily.

Expediční lhůta

Pokud je zboží skladem, je odesláno během 1-5 pracovních dnů. V případě objednání zboží, které není na skladě, je nutné zboží objednat u dodavatelů (většina zboží je objednávána ze zahraničí) dojde k prodloužení lhůty a zákazník bude uvědoměn o prodloužení termínu. Při objednávce zboží od dodavatelů může zákazník objednávku stornovat. V ostatních případech je zákazník kontaktován a jsou mu nabídnuty další možnosti postupu (storno a vrácení peněz, změna objednávky, prodloužení expediční lhůty).
Při platbě bankovním převodem na účet začíná běžet expediční lhůta v okamžiku připsání částky na náš účet.
Doručovací doba je specifikována v dodacích podmínkách.

Vrácení přeplatku

Zaplacená částka u stornované objednávky (případně přeplatek u nekompletně vyřízené objednávky) je vrácena do 30 pracovních dnů následujícím způsobem:
- v případě platby předem bankovním převodem je částka vrácena zpět na účet, z kterého byla placena, pokud se s zákazníkem nedohodne jinak

Forma zásilky

Zboží je odesláno zákazníkovi v jednom nebo více balících. V zásilce je přiložena faktura plnící funkci reklamačního a daňového dokladu.

Převzetí zboží

Zákazník je povinen zkontrolovat neporušenost obalu. Pokud převezme zjevně poškozenou zásilku, musí uplatňovat případnou reklamaci na přepravci. Na požádání poskytneme další informace k takovéto reklamaci.

Vrácení zboží

Na základě zákona č. 367/2000 Sb. má zákazník právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží s výjimkou audionahrávek a multimediálních CD-ROM, u kterých byl porušen obal. Zboží nesmí vykazovat známky použití, nesmí být jakkoli poškozeno, musí být vráceno včetně faktury nebo její kopie.
Zboží lze vrátit osobně nebo poslat řádně zabaleno doporučenou zásilkou (nezasílejte prosím vrácené zboží na dobírku, zásilky, které nám zákazníci pošlou na dobírku nebudou převzaty). Do doporučené zásilky vložte zboží, daňový doklad, informaci zda vracíte nebo reklamujete a číslo účtu, na který máme poslat částku za vrácené zboží.
Vrácené zboží s doklady musí být odesláno zpět (nebo alespoň odstoupení od smlouvy musí být písemně nahlášeno) nejpozději 14. den od dne převzetí. Zboží odeslané na adresu prodávajícího v rámci odstoupení od smlouvy bude překontrolováno a následně bude vyplacena fakturovaná částka na číslo bankovního účtu uvedené zákazníkem v reklamační zásilce.

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy a vzorový formulář ke stažení zde

.

Záruka a reklamace

Záruka na zboží zakoupené v internetovém obchodě www.levneSilikony.cz se řídí platnými zákony. Zákazník má právo podle paragrafu §616 občanského zákoníku na bezplatnou a bezodkladnou nápravu pokud je zboží v rozporu s kupní smlouvou (zboží neodpovídá fakturovaným nebo objednaným položkám) do 6 měsíců od převzetí zboží. Standardní záruční doba je 24 měsíců a záruční lhůta začíná běžet v okamžiku převzetí zboží. Záruka se vztahuje na všechny vady omezující možnost řádného použití zboží. Záruka se ale nevztahuje na opotřebování běžným užíváním.
Reklamace se oznamuje některým z následujících způsobů:
a) e-mailem na adresu info@levneSilikony.cz - do předmětu zadejte Reklamace
b) telefonicky
c) doporučeným dopisem na adresu uvedenou v kontaktech

Oznámení reklamace musí obsahovat popis závad a číslo objednávky nebo faktury a emailový nebo telefonní kontakt. Prodávající do 14 pracovních dní rozhodne o reklamaci a vyrozumí kupujícího emailem nebo telefonicky. Vyřízení reklamace proběhne bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se zúčastněné strany nedohodnou jinak. V případě oprávněné reklamace nahradíme zákazníkovi náklady na poštovné vzniklé zasláním reklamovaného zboží zpět prodejci. Náhrada poštovného bude zákazníkovi převedena na bankovní účet společně s částkou za reklamované zboží.

Ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje pokládáme za důvěrné a zavazujeme se, že nebudou zneužity, zveřejněny ani poskytnuty třetí osobě.
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a marketingových akcí prodávajícího (i těch prováděných se smluvními partnery prodávajícího) a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání) či speciálních marketingových akcích. Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na kontaktní email nebo i prostřednictvím odkazu k odhlášení v námi odeslaném emailu.

Provozní doba

Objednávky přes internetový obchod: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Odesílání pouze v pracovní dny. V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci neneseme odpovědnost za nedodržení provozní doby.
 
© www.levneSilikony.cz 2013-2024 , 3D art design s.r.o., tel. +420 732 643 610, info@levneSilikony.cz, Česká Republika